Learning Study

Learning study är en utveckling av Lesson study, en kollegial fortbildningsform för lärare i Japan, som fokuserar undervisningsutveckling. Learning study och Lesson study har många likheter som arrangemang, men skiljer sig bland annat genom att Learning study primärt studerar lärandet och utgår från en teori om lärande, medan Lesson study primärt studerar lektioner. I slutet av 1900-talet utvecklade Professor Emeritus Ference Marton Learning study tillsammans med kollegor från Hong Kong University och Göteborgs Universitet. Learning study har sedan dess använts av många lärare, skolor och kommuner i Sverige och i andra länder och har visat sig vara framgångsrikt både för lärares och elevers lärande.

Syftet med Learning study är att studera relationen mellan undervisning och elevers lärande, samt träna sig i att använda en vetenskaplig teori om lärande, variationsteorin, i planering, undervisning och utvärdering av undervisning. Lärare skall efter studier utvecklat sin förmåga som den lärande och forskande läraren, genom att de kontinuerligt och systematiskt skall kunna planera, undervisa, utvärdera samt utveckla sin egen undervisning. De skall även kunna göra aktiva val i planering och undervisning utifrån den lärande- och kunskapssyn variationsteorin bygger på.

I Learning study planerar, utvärderar och utvecklar kollegor tillsammans undervisning, med fokus på ett gemensamt ämnesinnehåll. Arrangemanget är cykliskt och lärarna utprövar systematiskt en undervisning som ger bästa möjlighet till lärande för eleverna. Det kollegiala lärandet tillsammans med variationsteorin gör att detta arrangemang hjälper lärare att sätta vetenskapligt fokus på det som är mest centralt i sitt yrke – undervisning med fokus lärande.

Läs mer om Learning study i tex. Häggström, J., Bergqvist, M., Hansson, H., Kullberg, A. och Magnusson, J. (2012); Marton, F. (2003); Maunula, T., Echevarria, C. & Magnusson J. (Red.) (2011); Cheng, E. C. and M. L. Lo (2013); Holmqvist Olander, M. (Red.) (2013). Fullständiga referenser finner Ni under fliken Litteratur.