Resultat

Många Learning studies har fram till 2018 genomförts av lärare runtom i världen och flera tusen lärare använder sig av Variationsteorin i sin vardagliga planering, undervisning och utvärdering av undervisning. Flertalet forskare runt om i världen har studerat effekten av Learning study på lärares och elevers lärande. Nedan finner Ni exempel på resultat av svenska kommuners, skolors, lärares och forskares arbete med Learning study och Ämnesdidaktiskt Kollegium.

Ämnesdidaktiskt Kollegium

Ämnesdidaktiskt Kollegium startades i Sverige 2014, genom ett pilotprojekt. Projektet var ett samarbete mellan Henrik, Maria, forskare på Göteborgs Universitet och skolor i Falköping, Borås, Jönköping och Vetlanda. I utvärderingen av pilotprojektet framkom att 51 av 51 lärare och 6 av 6 skolledare ville fortsätta arbeta med Ämnesdidaktiskt Kollegium som en naturlig del av deras verksamhet. Exempel på anledningar till varför de ville fortsätta var, för att det ger stora effekter på både vårt (lärare) och elevers lärande, för att det kollektiva ger oss en gemensam syn på och kraft till undervisning samt likvärdig bedömning, för att vi tjänar tid och undervisningen har blivit bättre samt är i ständig utveckling, för att det gör oss mer professionella eftersom Vad som ska läras i lektionerna har blivit tydligare, Vi utgår från elevernas lärandebehov, Lärandet har blivit synligt för både oss och eleverna. Liknande arrangemang används även i Kina (Teachers Research Groups) och Japan (Lesson Study). Dessa länder presterar och har över en längre tid presterat bra på tex. TIMSS och PISA undersökningarna (Skolverket, 2013). De goda resultaten dessa länder visat över lång tid, menar forskare kan bero på att man kontinuerligt och kollektivt utvecklar undervisningen (Stigler & Hiebert, 1999; Ma, 2010). Vetenskapliga studier har visat att ovanstående arrangemang (Teachers Research Groups, Lesson study & Learning study) bidrar till att utveckla lärares och elevers kunnande (Marton, 2015). 2016/2017

Exempel på en kommuns resultat

Under åren 2010-2011 initierade Henrik & Maria arbetet med att utveckla undervisning med hjälp av Learning study, för lärare i Mörbylånga kommun. Kommunen har sedan framgångsrikt själva drivit detta arbete vidare. Varje år presenterar Lärarförbundet en ranking av Sveriges skolor och 2013 låg Mörbylånga kommun på en 20:e plats i denna ranking. Året efter (2014) låg kommunen på 10:e plats. Ordförande i barn- och ungdomsutskottet för Mörbylånga kommun, Sven Stensson tillfrågades i en intervju om anledningar till förbättringen i skolrankingen. Han svarade:

”- Vi har skjutit till de medel som behövts och inte sparat på skolan på många år. Vi har dessutom en duktig lärarkår där många har jobbat i många år. Lärarna jobbar med Learning study och vi ser alla barn och plockar målmedvetet upp alla barn.”

Barometern, 3/9-2014

Exempel på en skolas resultat

Ett exempel på effekt Learning study och Variationsteorin kan ha på lärares och elevernas lärande i Sverige, är skolan Öjersjö Storegårds (Henrik och Marias skola) utveckling av sina elevers resultat på Nationella Prov. En grupp lärare på denna skola deltog år 2003 i Learning studies och arbetade därefter med Variationsteorin i sin vardagliga planering, undervisning och utvärdering av undervisning. År 2003, när de startade med Learning study, var Öjersjö Storegårds resultat sämre än genomsnittet i Sverige, men efter lärarna deltagit i Learning study och börjat använda Variationsteorin i sin praktik fanns en fantastisk progression av elevernas resultat. Mellan åren 2005 – 2011 (när sista jämförelsen genomfördes på grund av att många av dessa lärare sedan slutade på skolan och började jobba på tex. Göteborgs Universitet m.m.) låg Öjersjö Storegårds resultat hela tiden långt över snittet i Sverige. Nedan finns ett utdrag av skolans resultat i matematik:

År

Meritpoäng på Nationella prov:
Öjersjö (jmf Sve)

Meritpoäng på Nationella prov:
Sverige

2003:

1090 (-75)

1165

2005:

1220 (+115)

1105

2007:

1305 (+250)

1055

2009:

1270 (+135)

1135

2011:

1390 (+350)

1040

Obs: alla siffror för Sverige i tabellen gäller för elever med svensk bakgrund i kommunal skola, vilket är den grupp som är mest jämförbar med 
eleverna på Öjersjö Storegård., för att ge en rättvis bild av resultaten. Källor: Skolverket, Jens Gerhardsson (2003, 2004) och Tuula Maunula (2011).


Exempel på resultat av en lärares undervisning

En lärare som vi handlett i en studie mailar efter två år och skriver:

”Som jag har skrivit förut har studien och kunskapen om variationsteorin präglat min undervisning i stort, och det tackar jag er för ännu en gång. Måste få skryta lite om resultaten från nationella proven... Är sjukt stolt över mina elever och min egen undervisning, som gav följande provresultat:”


Betyg

6A

6B

Totalt

A

45%

42%

43%

B

14%

25%

20%

C

27%

13%

20%

D

5%

8%

6%

E

9%

8%

9%

F

0%

4%

2%

Frida Wetterstrand, Norrbyskolan, Örebro.


Resultat i genomförda Learning studies

Henrik och Maria har tillsammans och fram till 2017 handlett över 150 Learning studies. I dessa studier har de erfarit stort lärande hos de lärare och elever som deltagit i studierna. Lärarna uppvisar i och efter studierna en större medvetenhet om vad som påverkar elevers lärande i sin undervisning samt hur man kan planera och undervisa för största möjlighet till lärande för sina elever. En studie innehåller vanligtvis tre lektioner i olika elevgrupper, om samma innehåll som ska läras. Den första lektionen i studien planerar oftast lärarna själva (när Henrik och Maria handleder) och i de två senare lektionerna styr Henrik & Maria lärarna till att mer planera utifrån variationsteoretiska principer. Studierna visar tydligt att elever lär sig betydligt mer när lärarna undervisar utifrån variationsteoretiska principer (lektion 2 och 3) än när de använder sitt ”vanliga” sätt att undervisa (lektion 1).


Exempel på vetenskapliga studier

Över tid har många vetenskapliga studier visat att Learning study och Variationsteorin är effektfullt för både lärares och elevers lärande. Till exempel har ett antal studier visat att lärare utvecklat en bättre förståelse för vad som behöver undervisas om för att elever ska lära sig ett specifikt ämnesinnehåll, så kallad PCK (Pedagogical Knowledge) och att lärare använder exempel i sin undervisning på ett mer effektivt sätt för elevers bästa möjlighet till lärande. Andra studier har visat att elever lär sig bättre när undervisningen bygger på variationsteoretiska principer. Exempel på vetenskapliga studier finner ni under fliken Litteratur.